ImperialToMetric.com – Education, Methodology, Social Sciences and Technology

ImperialToMetric.com

methodology

EducationEnglishFootnote Methodology

Footnotes and Bibliography MethodologyRead the rest Read More
Footnote Methodology MultilingualMultilingualVietnamese

Làm thế nào để viết trong một định dạng thích: định nghĩa footnote a

Trong một văn bản liên quan đến khoa học xã hội – lịch sử, ví dụ, nó là cần thiết để bao gồm các ghi chú chân (ở cuối trang) hay chú (ở phần cuối của tài liệu, nhưng trước … Read the rest

Read More
Footnote Methodology MultilingualUkrainian

Як пишуть в потрібному форматі: визначення виноски

У тексті, пов'язані з соціальним наукам – історії, наприклад – необхідно включити виноски (в кінці сторінки) або кінцевих виносок (в кінці документа, але до бібліографія) в чотирьох конкретних обставин. Але, ви не зможете використовувати обидва формати в один і той … Read the rest

Read More

Robert Radford, M.A., Québec (Canada) © MMXXIII.
All rights reserved.