ImperialToMetric.com – Education, Methodology, Social Sciences and Technology

ImperialToMetric.com

Vietnamese

Footnote Methodology MultilingualMultilingualVietnamese

Làm thế nào để viết trong một định dạng thích: định nghĩa footnote a

Trong một văn bản liên quan đến khoa học xã hội – lịch sử, ví dụ, nó là cần thiết để bao gồm các ghi chú chân (ở cuối trang) hay chú (ở phần cuối của tài liệu, nhưng trước … Read the rest

Read More

Robert Radford, M.A., Québec (Canada) © MMXXIII.
All rights reserved.